Bóng
rổ
Trang chủ  > Bóng rổ  > 

Tỷ số trực tuyến

Trang chủ  > Bóng rổ  > 

Tỷ số trực tuyến

1
2
3
4
Tổng
H-T
National Committee Association America
Giờ: 25/02 06:30 H3   04:56
elect:
1.54 T 126.5 1.10 1.5 1.05 2.55 X 126.5 0.66
Mexico Liga ABE
Giờ: 25/02 07:00 H4  
elect:
1.22 T 154.5 0.83 1.5 0.83 3.90 X 154.5 0.83
18
19
20
19
76
37
18
23
22
12
75
41
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:30 H3   10:34
elect:
1.59 T 138.5 0.86 14.5 0.80 2.45 X 138.5 0.80
38
17
55
38
27
13
40
27
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:00 H3   11:59
elect:
1.42 T 135.5 0.83 7.5 1.00 2.95 X 135.5 0.90
31
15
46
31
28
13
41
28
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:00 H3   13:25
elect:
1.56 T 157.5 0.83 8.5 0.95 2.50 X 157.5 0.83
38
16
54
38
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:00 H3   15:46
elect:
1.24 T 147.5 0.91 8.5 0.91 4.25 X 147.5 0.91
25
18
43
25
27
11
38
27
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:00 H3   11:59
elect:
1.63 T 148.5 1.05 6.5 1.15 2.35 X 148.5 0.74
41
11
52
41
28
19
47
28
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:00 H3   12:37
elect:
1.09 T 153.5 0.95 23.5 0.86 8.00 X 153.5 0.80
47
17
64
47
30
11
41
30
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:00 H3   14:23
elect:
2.20 T 143.5 1.20 0.86 1.71 X 143.5 0.66 4.5
30
10
40
30
34
10
44
34
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:00 H3   15:30
elect:
1.65 T 139.5 0.90 0.68 2.30 X 139.5 0.76 14.5
24
5
29
24
44
6
50
44
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:00 H1   08:14
elect:
8.50 T 132.5 1.10 0.86 1.08 X 132.5 0.66 14.5
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:00 H3   13:54
elect:
2.20 T 140.5 1.00 10.5 1.00 1.71 X 140.5 0.76
31
18
49
31
29
7
36
29
Nicaragua Torneo Carlos Ulloa
Giờ: 25/02 08:00 H3   00:42
elect:
1.63 T 118.5 0.80 0.86 2.20 X 118.5 0.86 2.5
NBA G-League
Giờ: 25/02 08:00 H3  
elect:
29
31
9
69
60
20
25
17
62
45
NBA G-League
Giờ: 25/02 08:00 H3   05:50
elect:
24
44
14
82
68
27
26
19
72
53
Mexico LMBPF Women
Giờ: 25/02 08:00 H3   03:02
elect:
6.50 T 146.5 0.80 0.80 1.10 X 146.5 0.86 8.5
12
26
10
48
38
19
23
10
52
42
Mexico Liga ABE
Giờ: 25/02 08:00 H3   03:00
elect:
6.50 T 152.5 0.76 0.83 1.10 X 152.5 0.90 20.5
12
30
2
44
42
18
21
23
62
39
Argentina La Liga
Giờ: 25/02 08:00 H4   07:33
elect:
2.20 T 134.5 0.83 6.5 0.71 1.63 X 134.5 0.83
10
27
17
3
57
37
18
13
16
2
49
31
Argentina La Liga
Giờ: 25/02 08:00 H3   03:50
elect:
1.36 T 138.5 1.00 11.5 0.83 3.00 X 138.5 0.71
18
15
16
49
33
12
16
9
37
28
Argentina LLF Women
Giờ: 25/02 08:00 H3   03:37
elect:
1.48 T 136.5 1.10 0.71 2.55 X 136.5 0.66 25.5
11
11
9
31
22
25
24
12
61
49
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:30 H1   01:16
elect:
3.80 T 163.5 0.74 1.15 1.28 X 163.5 1.05 12.5
34
34
34
46
46
46
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:30 H1   00:50
elect:
2.45 T 152.5 1.00 0.86 1.59 X 152.5 0.76 3.5
34
34
34
34
34
34
National Committee Association America
Giờ: 25/02 08:45 H1   09:10
elect:
1.19 T 144.5 0.90 11.5 0.95 4.90 X 144.5 0.83
18
18
18
14
14
14
National Basketball Association
Giờ: 25/02 09:00 H1   08:05
elect:
3.75 T 229.5 0.90 0.66 1.29 X 229.5 0.83 8.5
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H1   11:52
elect:
2.20 T 135.5 0.83 1.10 1.71 X 135.5 0.90 2.5
15
15
15
13
13
13
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H1   12:02
elect:
1.91 T 167.5 0.86 3.5 0.80 1.91 X 167.5 0.86
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H1   11:26
elect:
1.11 T 131.5 1.05 9.5 0.86 7.25 X 131.5 0.74
9
9
9
12
12
12
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H1   14:47
elect:
1.11 T 130.5 0.76 12.5 0.86 7.00 X 130.5 1.00
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H1   11:49
elect:
1.29 T 122.5 0.86 3.5 1.20 3.70 X 122.5 0.86
12
12
12
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H1   14:13
elect:
1.63 T 137.5 0.90 1.5 0.86 2.35 X 137.5 0.83
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H1   15:01
elect:
1.87 T 139.5 1.05 0.86 1.95 X 139.5 0.74 2.5
5
5
5
10
10
10
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H1   12:37
elect:
2.20 T 141.5 0.86 1.20 1.71 X 141.5 0.86 3.5
10
10
10
15
15
15
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H1   13:19
elect:
1.17 T 148.5 1.10 12.5 1.00 5.50 X 148.5 0.71
13
13
13
11
11
11
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H1   13:09
elect:
2.80 T 135.5 0.86 1.5 0.90 1.45 X 135.5 0.86
13
13
13
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:00 H1   13:30
elect:
1.06 T 150.5 0.83 15.5 1.00 10.00 X 150.5 0.90
12
12
12
NBA G-League
Giờ: 25/02 09:00 H1   06:45
elect:
10
10
10
12
12
12
NBA G-League
Giờ: 25/02 09:00 H1   05:37
elect:
19
19
19
Argentina La Liga
Giờ: 25/02 09:00 H1  
elect:
1.43 T 148.5 1.10 9.5 0.80 2.65 X 148.5 0.66
18
18
18
11
11
11
National Basketball Association
Giờ: 25/02 09:30    
elect:
2.95 T 225 0.91 0.91 1.42 X 225 0.91 6
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:30    
elect:
2.60 T 143.5 0.91 0.91 1.53 X 143.5 0.91 4
LSU
LSU
National Committee Association America
Giờ: 25/02 09:30    
elect:
1.41 T 144 0.91 6 0.91 3.00 X 144 0.91
NBA G-League
Giờ: 25/02 09:30    
elect:
National Basketball Association
Giờ: 25/02 10:00    
elect:
1.31 T 220.5 0.91 7.5 0.91 3.60 X 220.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 25/02 10:00    
elect:
1.74 T 146 0.91 2 0.91 2.15 X 146 0.91
National Committee Association America
Giờ: 25/02 10:00    
elect:
1.29 T 153 0.91 7.5 0.91 3.70 X 153 0.91
National Committee Association America
Giờ: 25/02 10:00    
elect:
1.25 T 147 0.91 8.5 0.91 4.20 X 147 0.91
National Committee Association America
Giờ: 25/02 10:00    
elect:
4.50 T 132 0.91 0.91 1.22 X 132 0.91 9
National Committee Association America
Giờ: 25/02 10:00    
elect:
1.71 T 140.5 0.91 2.5 0.91 2.20 X 140.5 0.91
Mexico LBE
Giờ: 25/02 10:00    
elect:
1.17 T 222.5 0.83 11.5 0.87 4.50 X 222.5 0.83
National Committee Association America
Giờ: 25/02 11:00    
elect:
2.35 T 134 0.91 0.91 1.63 X 134 0.91 3
National Committee Association America
Giờ: 25/02 11:00    
elect:
7.50 T 138 0.91 0.91 1.10 X 138 0.91 13
National Committee Association America
Giờ: 25/02 11:00    
elect:
1.07 T 156.5 0.91 15.5 0.91 9.50 X 156.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 25/02 11:00    
elect:
3.70 T 134.5 0.91 0.91 1.29 X 134.5 0.91 7.5
National Committee Association America
Giờ: 25/02 11:00    
elect:
1.01 T 138.5 0.91 24 0.91 19.00 X 138.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 25/02 11:00    
elect:
1.48 T 133.5 0.91 4.5 0.91 2.75 X 133.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 25/02 11:00    
elect:
1.08 T 150.5 0.91 14 0.91 8.50 X 150.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 25/02 11:00    
elect:
3.90 T 142 0.91 0.91 1.27 X 142 0.91 8
NBA G-League
Giờ: 25/02 11:00    
elect:
Asia Cup Qualifiers
Giờ: 25/02 11:30    
elect:
Japan Women's Basketball League
Giờ: 25/02 12:00    
elect:
6.25 T 129.5 0.83 0.83 1.11 X 129.5 0.83 12.5
Japan League B3
Giờ: 25/02 12:00    
elect:
2.10 T 161.5 0.83 0.83 1.67 X 161.5 0.83 2.5
National Basketball League(Japan)
Giờ: 25/02 12:00    
elect:
1.87 T 169.5 0.80 0.80 1.80 X 169.5 0.87 1.5
Japan Women's Basketball League
Giờ: 25/02 12:30    
elect:
17.00 T 138.5 0.83 0.83 1.01 X 138.5 0.83 23.5
National Committee Association America
Giờ: 25/02 13:00    
elect:
1.65 T 150 0.91 3 0.91 2.30 X 150 0.91
Women's Korean Basketball League
Giờ: 25/02 13:00    
elect:
3.25 T 135.5 0.91 0.91 1.36 X 135.5 0.91 6.5
Women’s National Basketball League(Australia)
Giờ: 25/02 13:00    
elect:
1.48 T 157.5 0.80 4.5 0.87 2.55 X 157.5 0.95
Japan Women's Basketball League
Giờ: 25/02 13:00    
elect:
Japan Women's Basketball League
Giờ: 25/02 13:00    
elect:
10.50 T 139.5 0.83 0.77 1.03 X 139.5 0.83 18.5
Japan Women's Basketball League
Asia Cup Qualifiers
Giờ: 25/02 13:00    
elect:
1.87 T 150.5 0.83 0.80 1.80 X 150.5 0.83 1.5
Japan Women's Basketball League
Giờ: 25/02 13:30    
elect:
Japan League B3
Giờ: 25/02 14:00    
elect:
1.07 T 155.5 0.83 14.5 0.83 7.50 X 155.5 0.83
National Basketball League(Japan)
Giờ: 25/02 14:00    
elect:
1.06 T 173.5 0.83 15.5 0.83 8.00 X 173.5 0.83
National Basketball League(Japan)
Giờ: 25/02 14:00    
elect:
1.31 T 166.5 0.83 7.5 0.83 3.20 X 166.5 0.83
Asia Cup Qualifiers
Giờ: 25/02 14:00    
elect:
Uganda NBL Women
Giờ: 25/02 15:00    
elect:
2.30 T 121.5 0.83 0.83 1.56 X 121.5 0.83 3.5
Asia Cup Qualifiers
Giờ: 25/02 15:00    
elect:
3.10 T 148.5 0.91 0.80 1.33 X 148.5 0.77 7.5
Japan League B3
Giờ: 25/02 16:00    
elect:
1.83 T 151.5 0.83 1.5 0.91 1.83 X 151.5 0.83
Rwanda National League Women
Giờ: 25/02 16:00    
elect:
3.90 T 130.5 0.83 0.83 1.22 X 130.5 0.83 9.5
Kazakhstan Higher League
Giờ: 25/02 16:00    
elect:
1.14 T 141.5 0.83 11.5 0.83 5.00 X 141.5 0.83
Czech Liga 1 Women
Giờ: 25/02 16:00    
elect:
1.18 T 131.5 0.83 10.5 0.83 4.40 X 131.5 0.83
Taiwan T1 League
Giờ: 25/02 16:30    
elect:
Romania Liga 1
Giờ: 25/02 16:30    
elect:
8.00 T 155.5 0.83 0.83 1.06 X 155.5 0.83 15.5
Rwanda National League Women
Giờ: 25/02 17:00    
elect:
Czech Liga 1 Women
Giờ: 25/02 17:00    
elect:
1.36 T 130.5 0.83 6.5 0.83 2.90 X 130.5 0.83
Czech Liga 1 Women
Giờ: 25/02 17:00    
elect:
7.00 T 131.5 0.83 0.83 1.08 X 131.5 0.83 13.5
Czech Liga 1 Women
Giờ: 25/02 17:30    
elect:
2.30 T 132.5 0.83 0.83 1.56 X 132.5 0.83 3.5
World Cup European qualifiers
Giờ: 25/02 18:00    
elect:
2.00 T 149.5 0.83 0.83 1.71 X 149.5 0.83 1.5
FIBA Africa Championship Qualification
Giờ: 25/02 18:00    
elect:
Kazakhstan Higher League
Giờ: 25/02 18:00    
elect:
1.08 T 146.5 0.83 14.5 0.87 7.00 X 146.5 0.83
Romania Divizia A Women
Giờ: 25/02 18:00    
elect:
5.00 T 126.5 0.83 0.83 1.14 X 126.5 0.83 11.5
Czech Liga 1 Women
Giờ: 25/02 18:00    
elect:
1.18 T 133.5 0.83 10.5 0.83 4.40 X 133.5 0.83
Czech Liga 1 Women
Giờ: 25/02 18:00    
elect:
1.77 T 130.5 0.83 1.5 0.83 1.91 X 130.5 0.83
Romania Liga 1
Giờ: 25/02 18:00    
elect:
1.91 T 141.5 0.83 0.83 1.77 X 141.5 0.83 1.5
Baltic WBBL Women
Giờ: 25/02 18:30    
elect:
Women’s Turkish Basketball League
Giờ: 25/02 19:00    
elect:
1.36 T 163.5 0.83 6.5 0.83 2.90 X 163.5 0.83
Greek Basket League Women
Giờ: 25/02 19:00    
elect:
2.90 T 140.5 0.91 0.83 1.36 X 140.5 0.77 6.5
Spain Liga EBA
Giờ: 25/02 19:00    
elect:
2.10 T 158.5 0.83 0.83 1.67 X 158.5 0.83 2.5
Uganda NBL
Giờ: 25/02 19:00    
elect:
2.70 T 133.5 0.83 0.83 1.42 X 133.5 0.83 5.5
Turkey Kastamonu Basketball League Women
Giờ: 25/02 19:00    
elect:
1.77 T 135.5 0.83 1.5 0.83 1.91 X 135.5 0.83
Liga Femenina de Baloncesto
Giờ: 25/02 19:00    
elect:
2.70 T 127.5 0.83 0.83 1.42 X 127.5 0.83 5.5
Spain LF Challenge Women
Giờ: 25/02 19:00    
elect:
1.36 T 124.5 0.91 6.5 0.83 2.90 X 124.5 0.77
Portugal Nacional Liga Women
Giờ: 25/02 19:00    
elect:
1.83 T 127.5 0.83 0.77 1.83 X 127.5 0.83 1.5
Liga Femenina de Baloncesto
Giờ: 25/02 19:15    
elect:
2.00 T 132.5 0.80 0.83 1.71 X 132.5 0.87 1.5
Women's Chinese Basketball Association
Women's Chinese Basketball Association
Giờ: 25/02 19:30    
elect:
1.03 T 147.5 0.91 18.5 0.91 10.50 X 147.5 0.77
Women's Chinese Basketball Association
Giờ: 25/02 19:30    
elect:
1.48 T 142.5 0.83 4.5 0.83 2.55 X 142.5 0.83
Women's Chinese Basketball Association
Giờ: 25/02 19:30    
elect:
1.20 T 142.5 0.83 9.5 0.83 4.20 X 142.5 0.83
Spain LF Challenge Women
Giờ: 25/02 19:30    
elect:
1.77 T 126.5 0.77 1.5 0.83 1.91 X 126.5 0.91
Asia Cup Qualifiers
Giờ: 25/02 19:30    
elect:
1.01 T 162.5 0.83 23.5 0.83 16.00 X 162.5 0.83
Greek Basket League Women
Giờ: 25/02 20:00    
elect:
1.48 T 135.5 0.83 4.5 0.83 2.55 X 135.5 0.83
Greek Basket League Women
Giờ: 25/02 20:00    
elect:
6.50 T 141.5 0.83 0.83 1.10 X 141.5 0.83 13.5
Greek Basket League Women
Giờ: 25/02 20:00    
elect:
Poland 1 Liga Women
Giờ: 25/02 20:00    
elect:
3.90 T 141.5 0.83 0.83 1.22 X 141.5 0.83 9.5
Finland Div.1 Women
Giờ: 25/02 20:00    
elect:
1.22 T 136.5 0.83 9.5 0.83 3.90 X 136.5 0.83
Senegal Division 1 Women
Giờ: 25/02 20:00    
elect:
Romania Liga 1
Giờ: 25/02 20:00    
elect:
1.87 T 144.5 0.83 0.80 1.80 X 144.5 0.83 1.5
Switzerland NLB
Giờ: 25/02 20:30    
elect:
7.50 T 145.5 0.83 0.83 1.07 X 145.5 0.83 14.5
Alpe Adria Cup Women
Giờ: 25/02 20:30    
elect:
Alpe Adria Cup Women
Giờ: 25/02 20:30    
elect:
Turkey Basketball League 2
Giờ: 25/02 20:45    
elect:
1.31 T 167.5 0.83 7.5 0.83 3.20 X 167.5 0.83
European Basketball Championship Qualifier
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
1.18 T 159.5 0.83 10.5 0.83 4.40 X 159.5 0.83
Women’s Turkish Basketball League
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
2.50 T 164.5 0.83 0.83 1.50 X 164.5 0.83 4.5
Greek Basket League Women
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
1.56 T 137.5 0.83 3.5 0.83 2.30 X 137.5 0.83
FIBA Africa Championship Qualification
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
DWBL
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
1.03 T 138.5 0.83 18.5 0.83 10.50 X 138.5 0.83
Belgium Top Division 1
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
2.50 T 153.5 0.83 0.83 1.50 X 153.5 0.83 4.5
Turkey Kastamonu Basketball League Women
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
1.87 T 128.5 0.83 0.80 1.80 X 128.5 0.83 1.5
Greek Basketball League
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
1.56 T 150.5 0.83 3.5 0.83 2.30 X 150.5 0.83
Uganda NBL Women
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
4.20 T 119.5 0.83 0.83 1.20 X 119.5 0.83 9.5
Finland Div.1 Women
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
1.01 T 123.5 0.83 23.5 0.83 16.00 X 123.5 0.83
Romania Liga 1
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
1.67 T 150.5 0.83 2.5 0.83 2.10 X 150.5 0.83
Asia Cup Qualifiers
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
Serbia Champs U19
Giờ: 25/02 21:00    
elect:
2.50 T 154.5 0.83 0.83 1.50 X 154.5 0.83 4.5
Austria B Basketball League
Giờ: 25/02 21:30    
elect:
3.20 T 152.5 0.83 0.83 1.31 X 152.5 0.83 7.5
Romania Liga 1
Giờ: 25/02 21:30    
elect:
1.57 T 149.5 0.83 4.5 1.00 2.25 X 149.5 0.83
Serbia Champs U19
Giờ: 25/02 21:30    
elect:
9.50 T 155.5 0.83 0.83 1.04 X 155.5 0.83 17.5
World Cup European qualifiers
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
1.14 T 159.5 0.83 11.5 0.83 5.00 X 159.5 0.83
FIBA Africa Championship Qualification
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
Senegal Division 1
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
1.18 T 128.5 0.83 10.5 0.83 4.40 X 128.5 0.83
GBA
GBA
Serbia 2nd League
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
1.12 T 172.5 0.83 12.5 0.83 5.75 X 172.5 0.83
Poland 1 Liga Women
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
1.01 T 138.5 0.83 22.5 0.77 16.00 X 138.5 0.83
British WBBL Women
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
8.00 T 148.5 0.83 0.83 1.06 X 148.5 0.83 15.5
Finland Division 1A
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
3.20 T 157.5 0.83 0.83 1.31 X 157.5 0.83 7.5
Finland Div.1 Women
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
1.22 T 136.5 0.83 9.5 0.83 3.90 X 136.5 0.83
Turkey KBBL Women
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
1.45 T 132.5 0.83 4.5 0.83 2.60 X 132.5 0.83
Morocco 2DNH
Giờ: 25/02 22:00    
elect:
1.08 T 113.5 0.83 13.5 0.83 7.00 X 113.5 0.83
Ligue Feminine de Basketball
Giờ: 25/02 22:15    
elect:
1.56 T 145.5 0.83 3.5 0.83 2.30 X 145.5 0.83
Portugal Div 1 Women
Giờ: 25/02 22:15    
elect:
1.05 T 125.5 0.83 15.5 0.83 8.50 X 125.5 0.83
Switzerland NLB
Giờ: 25/02 22:30    
elect:
3.50 T 146.5 0.83 0.83 1.27 X 146.5 0.83 8.5
Portugal Div 1 Women
Giờ: 25/02 22:30    
elect:
1.91 T 125.5 0.83 0.83 1.77 X 125.5 0.83 1.5
European Basketball Championship Qualifier
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
7.50 T 158.5 0.83 1.00 1.07 X 158.5 0.83 13.5
Women’s Swedish Basketball League
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
1.63 T 151.5 0.83 3.5 0.87 2.20 X 151.5 0.83
Ligue Feminine de Basketball
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
2.20 T 142.5 0.83 0.83 1.63 X 142.5 0.83 2.5
World Cup European qualifiers
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
3.40 T 151.5 0.83 0.87 1.29 X 151.5 0.83 7.5
Switzerland SB League Women
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
1.22 T 137.5 0.83 9.5 0.83 3.90 X 137.5 0.83
Poland 1st Division
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
1.57 T 167.5 0.83 3.5 0.83 2.25 X 167.5 0.83
Poland 1st Division
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
1.22 T 154.5 0.83 9.5 0.83 3.90 X 154.5 0.83
Finland Division 1B
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
2.65 T 158.5 0.83 0.83 1.43 X 158.5 0.83 5.5
Finland Division 1B
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
1.01 T 166.5 0.83 23.5 0.83 16.00 X 166.5 0.83
Portugal Nacional 1A
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
1.22 T 147.5 0.83 9.5 0.83 3.90 X 147.5 0.83
BAC
BAC
Portugal Nacional 1A
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
8.00 T 148.5 0.83 0.83 1.06 X 148.5 0.83 15.5
Finland Division 1A
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
2.75 T 173.5 0.83 0.80 1.40 X 173.5 0.83 6.5
Portugal Nacional Liga Women
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
1.40 T 128.5 0.83 5.5 0.80 2.75 X 128.5 0.83
Portugal Nacional 2A
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
1.22 T 139.5 0.83 9.5 0.83 3.90 X 139.5 0.83
Finland Div.1 Women
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
3.90 T 122.5 0.83 0.83 1.22 X 122.5 0.83 9.5
Finland Div.1 Women
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
2.70 T 136.5 0.83 0.83 1.42 X 136.5 0.83 5.5
Women’s Basketball Bundesliga
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
Women’s Basketball Bundesliga
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
1.04 T 138.5 0.83 17.5 0.83 9.50 X 138.5 0.83
Women’s Basketball Bundesliga
Women’s Basketball Bundesliga
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
Alpe Adria Cup Women
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
Alpe Adria Cup Women
Giờ: 25/02 23:00    
elect:
European Basketball Championship Qualifier
Giờ: 25/02 23:05    
elect:
1.02 T 154.5 0.83 19.5 0.83 11.00 X 154.5 0.83
Ireland Basketball Premier League
Giờ: 25/02 23:30    
elect:
Portugal Proliga
Giờ: 25/02 23:30    
elect:
1.67 T 157.5 0.83 1.5 0.77 2.10 X 157.5 0.83
Portugal Div 1 Women
Giờ: 25/02 23:30    
elect:
7.00 T 125.5 0.83 0.83 1.08 X 125.5 0.83 13.5
Austria B Basketball League
Giờ: 25/02 23:30    
elect:
1.67 T 152.5 0.83 2.5 0.83 2.10 X 152.5 0.83
Portugal Nacional Liga Women
Giờ: 25/02 23:30    
elect:
1.04 T 138.5 0.83 17.5 0.83 9.50 X 138.5 0.83
Women’s Basketball Bundesliga
Giờ: 25/02 23:30    
elect:
World Cup European qualifiers
Giờ: 25/02 23:59    
elect:
2.40 T 150.5 0.83 0.87 1.53 X 150.5 0.83 3.5
FIBA Africa Championship Qualification
Giờ: 25/02 23:59    
elect:
Portugal Nacional Liga Women
Giờ: 25/02 23:59    
elect:
Turkey TB2L
Giờ: 26/02 00:00    
elect:
1.80 T 146.5 0.83 1.5 0.87 1.87 X 146.5 0.83
Senegal Division 1
Giờ: 26/02 00:00    
elect:
1.22 T 128.5 0.83 9.5 0.83 3.90 X 128.5 0.83
Portugal Div 1 Women
Giờ: 26/02 00:00    
elect:
1.80 T 122.5 0.83 1.5 0.87 1.87 X 122.5 0.83
North Macedonia 2nd League
Giờ: 26/02 00:00    
elect:
2.50 T 144.5 0.83 0.83 1.50 X 144.5 0.83 4.5
Czech Republic Liga 1
Giờ: 26/02 00:00    
elect:
1.22 T 160.5 0.83 9.5 0.83 3.90 X 160.5 0.83
European Basketball Championship Qualifier
Giờ: 26/02 00:30    
elect:
3.20 T 153.5 0.87 0.83 1.31 X 153.5 0.80 7.5
Czech Republic Liga 1
Giờ: 26/02 00:30    
elect:
1.14 T 143.5 0.83 11.5 0.83 5.00 X 143.5 0.83
Czech Republic Liga 1
Giờ: 26/02 00:30    
elect:
1.12 T 162.5 0.83 12.5 0.83 5.75 X 162.5 0.83
Finland Div.1 Women
Giờ: 26/02 00:30    
elect:
17.00 T 136.5 0.83 0.83 1.01 X 136.5 0.83 24.5
BIH League Women
Giờ: 26/02 00:30    
elect:
European Basketball Championship Qualifier
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.36 T 160.5 0.83 6.5 0.83 2.90 X 160.5 0.83
European Basketball Championship Qualifier
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
3.20 T 158.5 0.83 0.83 1.31 X 158.5 0.83 7.5
National Committee Association America
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.19 T 131 0.95 9 0.91 4.90 X 131 0.87
National Committee Association America
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
Serie A2 Gold Basket
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.15 T 150.5 0.83 10.5 0.80 4.75 X 150.5 0.83
Serie A2 Gold Basket
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.48 T 158.5 0.83 4.5 0.83 2.55 X 158.5 0.83
Serie A2 Gold Basket
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
4.75 T 162.5 0.83 0.87 1.15 X 162.5 0.83 10.5
Serie A2 Gold Basket
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.80 T 157.5 0.83 1.5 0.87 1.87 X 157.5 0.83
Serie A2 Gold Basket
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
Lega Basket Serie A(Women)
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.04 T 141.5 0.87 16.5 0.83 9.00 X 141.5 0.80
Lega Basket Serie A(Women)
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.01 T 133.5 0.83 22.5 0.83 15.00 X 133.5 0.83
Lega Basket Serie A(Women)
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.03 T 136.5 0.83 18.5 0.83 10.50 X 136.5 0.83
FIBA Africa Championship Qualification
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
Italy A2 Women
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.36 T 133.5 0.83 6.5 0.83 2.90 X 133.5 0.83
Italy A2 Women
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
2.70 T 128.5 0.83 0.83 1.42 X 128.5 0.83 5.5
Italy Serie B
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
2.10 T 152.5 0.83 0.83 1.67 X 152.5 0.83 2.5
Italy Serie B
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.91 T 148.5 0.83 0.83 1.77 X 148.5 0.83 1.5
Italy Serie B
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.18 T 151.5 0.83 10.5 0.83 4.40 X 151.5 0.83
Italy Serie B
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.31 T 151.5 0.83 7.5 0.83 3.20 X 151.5 0.83
Italy Serie B
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.57 T 161.5 0.83 3.5 0.83 2.25 X 161.5 0.83
Italy Serie B
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.36 T 148.5 0.83 6.5 0.83 2.90 X 148.5 0.83
Italy Serie B
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
2.60 T 150.5 0.83 0.80 1.45 X 150.5 0.83 5.5
Italy Serie B
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
Italy Serie B
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.77 T 155.5 0.83 1.5 0.83 1.91 X 155.5 0.83
Italy Serie B
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
2.25 T 157.5 0.83 0.83 1.57 X 157.5 0.83 3.5
Italy Serie B
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.87 T 161.5 0.83 0.80 1.80 X 161.5 0.83 1.5
Italy Serie B
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.43 T 147.5 0.83 5.5 0.83 2.65 X 147.5 0.83
Italy Serie B
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.33 T 159.5 0.83 6.5 0.80 3.10 X 159.5 0.83
Italy Serie B
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.27 T 152.5 0.83 8.5 0.83 3.50 X 152.5 0.83
Serbia 2nd League
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.07 T 168.5 0.83 14.5 0.83 7.50 X 168.5 0.83
Poland 1 Liga Women
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.14 T 132.5 0.83 11.5 0.83 5.00 X 132.5 0.83
Czech Republic Liga 1
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.27 T 163.5 0.83 8.5 0.83 3.50 X 163.5 0.83
Serbia 1ZLS Women
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.12 T 146.5 0.83 12.5 0.83 5.75 X 146.5 0.83
Romania Liga 1
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
1.83 T 147.5 0.83 1.5 0.91 1.83 X 147.5 0.83
Serbia Champs U19
Giờ: 26/02 01:00    
elect:
Spain Liga EBA
Giờ: 26/02 01:15    
elect:
2.50 T 140.5 0.83 0.83 1.50 X 140.5 0.83 4.5
Spain Liga EBA
Giờ: 26/02 01:15    
elect:
1.36 T 153.5 0.83 6.5 0.83 2.90 X 153.5 0.83
Spain Liga EBA
Giờ: 26/02 01:30    
elect:
3.20 T 158.5 0.83 0.83 1.31 X 158.5 0.83 7.5
Portugal Nacional 1A
Giờ: 26/02 01:30    
elect:
7.00 T 138.5 0.83 0.87 1.08 X 138.5 0.83 13.5
Portugal Div 1 Women
Giờ: 26/02 01:30    
elect:
2.90 T 127.5 0.83 0.83 1.36 X 127.5 0.83 6.5
National Basketball Association
Giờ: 26/02 02:00    
elect:
2.70 T 230 0.91 0.95 1.49 X 230 0.91 4.5
European Basketball Championship Qualifier
Giờ: 26/02 02:00    
elect:
1.38 T 152.5 0.83 5.5 0.77 2.85 X 152.5 0.83
Spain Liga EBA
Giờ: 26/02 02:00    
elect:
1.12 T 145.5 0.83 12.5 0.83 5.75 X 145.5 0.83
NBA G-League
Giờ: 26/02 02:00    
elect:
Senegal Division 1
Giờ: 26/02 02:00    
elect:
1.91 T 128.5 0.80 0.83 1.77 X 128.5 0.87 1.5
Portugal Nacional 1A
Giờ: 26/02 02:00    
elect:
1.04 T 140.5 0.83 16.5 0.83 9.00 X 140.5 0.83
Portugal Nacional 1A
Giờ: 26/02 02:00    
elect:
1.36 T 142.5 0.83 6.5 0.83 2.90 X 142.5 0.83
Israel Premier League Women
Giờ: 26/02 02:00    
elect:
1.31 T 150.5 0.83 7.5 0.83 3.20 X 150.5 0.83
Serbia 1ZLS Women
Giờ: 26/02 02:00    
elect:
3.90 T 142.5 0.83 0.83 1.22 X 142.5 0.83 9.5
Portugal Nacional 2A
Giờ: 26/02 02:00    
elect:
1.56 T 136.5 0.83 3.5 0.83 2.30 X 136.5 0.83
Portugal Nacional 2A
Giờ: 26/02 02:30    
elect:
2.70 T 140.5 0.80 0.83 1.42 X 140.5 0.87 5.5
Portugal Nacional 2A
Giờ: 26/02 02:45    
elect:
1.04 T 142.5 0.83 16.5 0.83 9.00 X 142.5 0.83
European Basketball Championship Qualifier
Giờ: 26/02 03:00    
elect:
1.31 T 148.5 0.83 7.5 0.83 3.20 X 148.5 0.83
National Committee Association America
Giờ: 26/02 03:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 26/02 03:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 26/02 03:00    
elect:
1.27 T 130.5 0.91 7.5 0.91 3.90 X 130.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 26/02 03:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 26/02 03:00    
elect:
1.13 T 133 0.87 11 0.91 6.50 X 133 0.95
National Committee Association America
Giờ: 26/02 03:00    
elect:
1.27 T 134.5 0.91 7.5 0.91 3.90 X 134.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 26/02 03:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 26/02 03:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 26/02 03:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 26/02 03:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 26/02 03:00    
elect:
1.56 T 123.5 0.87 4 0.91 2.50 X 123.5 0.95
National Committee Association America
Giờ: 26/02 03:00    
elect:
NBA G-League
Giờ: 26/02 03:00    
elect:
FIBA Africa Championship Qualification
Giờ: 26/02 03:00    
elect:
Austria B Basketball League
Giờ: 26/02 03:00    
elect:
El Salvador Fesabal U21
Giờ: 26/02 03:30    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 26/02 04:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 26/02 04:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 26/02 04:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 26/02 04:00    
elect:
NBA G-League
Giờ: 26/02 04:00    
elect:
National Basketball Association
Giờ: 26/02 04:30    
elect:
1.53 T 239 0.91 4.5 0.91 2.60 X 239 0.91
National Committee Association America
Giờ: 26/02 05:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 26/02 05:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 26/02 05:00    
elect:
National Committee Association America
Giờ: 26/02 05:00    
elect:
NBA G-League
Giờ: 26/02 05:00    
elect:
National Basketball Association
Giờ: 26/02 06:00    
elect:
1.91 T 252 0.91 0.87 1.91 X 252 0.91 1
National Committee Association America
Giờ: 26/02 06:00    
elect:
FIBA AmeriCup Qualification
Giờ: 26/02 06:10    
elect:
16.00 T 168.5 0.83 0.83 1.01 X 168.5 0.83 22.5
National Committee Association America
Giờ: 25/02 04:00 Hết  
elect:
1.17 T 153.5 1.10 8.5 0.86 5.50 X 153.5 0.71
34
55
89
34
34
44
78
34
National Committee Association America
Giờ: 25/02 04:00 Hết  
elect:
1.43 T 146.5 0.83 8.5 1.00 2.90 X 146.5 0.90
TCU
39
36
75
39
TCU
32
25
57
32
National Committee Association America
Giờ: 25/02 04:00 Hết  
elect:
1.48 T 148.5 1.00 7.5 0.71 2.75 X 148.5 0.76
32
45
77
32
39
33
72
39
National Committee Association America
Giờ: 25/02 04:00 Hết  
elect:
1.15 T 149.5 0.95 10.5 1.00 5.75 X 149.5 0.80
53
34
87
53
27
44
71
27
National Committee Association America
Giờ: 25/02 04:00 Hết  
elect:
1.43 T 162.5 0.86 4.5 0.83 2.90 X 162.5 0.86
55
41
96
55
42
49
91
42
Mexico Liga ABE
Giờ: 25/02 04:00 Hết  
elect:
2.50 T 157.5 0.66 0.83 1.50 X 157.5 1.10 2.5
26
23
17
19
85
49
25
19
13
13
70
44
Mexico Liga ABE
Giờ: 25/02 04:00 Treo  
elect:
1.13 T 131.5 0.83 11.5 0.83 5.25 X 131.5 0.83
Mexico Liga ABE
Giờ: 25/02 04:00 Hết  
elect:
1.08 T 134.5 0.80 17.5 0.71 7.00 X 134.5 0.86
20
10
13
30
73
30
16
11
12
15
54
27
Spain LF Challenge Women
Giờ: 25/02 04:00 Hết  
elect:
2.55 T 125.5 0.80 0.83 1.48 X 125.5 0.86 4.5
8
11
19
13
51
19
20
17
6
15
58
37
National Committee Association America
Giờ: 25/02 04:30 Hết  
elect:
1.25 T 153.5 0.90 11.5 1.10 4.20 X 153.5 0.83
National Committee Association America
Giờ: 25/02 04:30 Hết  
elect:
3.40 T 144 0.91 0.91 1.33 X 144 0.91 7
33
45
78
33
49
35
84
49
National Committee Association America
Giờ: 25/02 04:30 Hết  
elect:
1.67 T 139.5 0.90 6.5 0.86 2.25 X 139.5 0.83
46
42
88
46
24
36
60
24
National Committee Association America
Giờ: 25/02 04:30 Hết  
elect:
1.59 T 134.5 0.80 2.5 1.05 2.45 X 134.5 0.95
22
37
59
22
36
36
72
36
El Salvador Fesabal U21
Giờ: 25/02 04:45 Hết  
elect:
1.43 T 133.5 0.90 3.5 0.71 2.65 X 133.5 0.76
12
10
29
19
70
22
8
15
14
26
63
23
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
4.25 T 146.5 0.86 0.95 1.24 X 146.5 0.86 5.5
38
41
79
38
34
39
73
34
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.54 T 141 0.91 4 0.91 2.55 X 141 0.91
36
29
87
36
34
31
73
34
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.80 T 145.5 1.20 3.5 0.95 2.05 X 145.5 0.66
38
34
82
38
30
42
84
30
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.08 T 137.5 0.83 14.5 0.86 8.50 X 137.5 0.90
37
25
62
37
32
32
64
32
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.22 T 137.5 0.91 9 0.91 4.50 X 137.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.59 T 143.5 0.80 7.5 0.74 2.45 X 143.5 0.95
40
36
76
40
42
44
86
42
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
2.60 T 135.5 0.66 0.74 1.53 X 135.5 1.10 4.5
37
45
82
37
38
32
70
38
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.61 T 144.5 0.91 3 0.91 2.40 X 144.5 0.91
32
31
63
32
24
37
61
24
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
2.60 T 138.5 0.91 0.91 1.53 X 138.5 0.91 4.5
26
47
73
26
32
33
65
32
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.19 T 151 0.91 10.5 0.91 4.90 X 151 0.91
35
43
78
35
37
35
72
37
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.87 T 146.5 0.86 1.5 1.05 1.95 X 146.5 0.86
40
41
92
40
41
40
88
41
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.67 T 176.5 0.91 2.5 0.91 2.25 X 176.5 0.91
58
59
117
58
42
53
95
42
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
6.50 T 133 0.91 0.91 1.13 X 133 0.91 12.5
24
42
66
24
30
38
68
30
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.25 T 157.5 0.86 9.5 1.15 4.20 X 157.5 0.86
49
27
76
49
45
35
80
45
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.11 T 146.5 0.95 10.5 0.86 7.25 X 146.5 0.80
36
44
80
36
44
24
68
44
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.67 T 137 0.91 2.5 0.91 2.25 X 137 0.91
25
44
69
25
24
38
62
24
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.22 T 136.5 0.91 9.5 0.91 4.50 X 136.5 0.91
39
46
85
39
33
37
70
33
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.83 T 133.5 0.91 1 0.91 2.00 X 133.5 0.91
38
37
75
38
38
29
67
38
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
2.25 T 135.5 1.05 0.90 1.67 X 135.5 0.74 2.5
16
28
44
16
26
28
54
26
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.04 T 137.5 0.71 18.5 0.68 14.00 X 137.5 1.10
36
41
77
36
37
41
78
37
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.56 T 135.5 0.80 7.5 0.76 2.50 X 135.5 0.95
37
34
71
37
24
38
62
24
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.77 T 149.5 0.95 1.5 1.20 2.10 X 149.5 0.80
36
39
75
36
32
29
61
32
Mexico Liga ABE
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.10 T 133.5 0.76 14.5 0.83 6.50 X 133.5 0.90
23
18
28
16
85
41
20
18
17
24
79
38
Mexico Liga ABE
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.83 T 131.5 1.00 0.90 1.83 X 131.5 0.71 2.5
11
20
13
14
58
31
25
17
30
12
84
42
Mexico Liga ABE
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.43 T 156.5 0.80 2.5 0.74 2.65 X 156.5 0.86
27
25
14
11
77
52
15
17
29
12
73
32
Portugal Nacional 1A
Giờ: 25/02 05:00 Hết  
elect:
1.71 T 146.5 0.90 1.00 2.00 X 146.5 0.76 1.5
15
16
16
21
68
31
19
8
13
12
52
27
Portugal Nacional 1A
Giờ: 25/02 05:15 Hết  
elect:
3.90 T 162.5 0.90 0.74 1.22 X 162.5 0.76 18.5
13
27
25
20
85
40
40
32
22
28
122
72
Portugal Nacional 2A
Giờ: 25/02 05:15 Hết  
elect:
1.56 T 129.5 0.83 0.83 2.30 X 129.5 0.83 1.5
23
20
15
23
81
43
18
19
27
20
84
37
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:30 Hết  
elect:
3.70 T 148.5 1.05 0.86 1.29 X 148.5 0.74 7.5
26
33
59
26
34
46
80
34
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:30 Hết  
elect:
1.20 T 148.5 0.91 9.5 0.91 4.75 X 148.5 0.91
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:30 Hết  
elect:
2.80 T 156.5 0.80 1.05 1.45 X 156.5 0.86 6.5
30
43
73
30
44
42
86
44
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:30 Hết  
elect:
6.00 T 146 0.91 0.91 1.14 X 146 0.91 11.5
32
41
73
32
37
45
82
37
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:30 Hết  
elect:
2.65 T 140.5 1.05 1.05 1.50 X 140.5 0.74 2.5
38
48
86
38
39
33
72
39
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:30 Hết  
elect:
1.77 T 142.5 0.86 4.5 0.86 2.10 X 142.5 0.86
36
40
76
36
25
46
71
25
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:30 Hết  
elect:
1.42 T 135 0.91 5.5 0.91 2.95 X 135 0.91
39
43
82
39
33
43
76
33
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:30 Hết  
elect:
1.42 T 139.5 0.95 7.5 0.83 2.95 X 139.5 0.80
41
39
80
41
27
32
59
27
Portugal Nacional 1A
Giờ: 25/02 05:30 Hết  
elect:
3.00 T 145.5 0.90 1.10 1.36 X 145.5 0.76 12.5
13
15
11
13
52
28
20
18
22
22
82
38
National Committee Association America
Giờ: 25/02 05:45 Hết  
elect:
3.70 T 155.5 0.91 0.91 1.29 X 155.5 0.91 7.5
National Committee Association America
Giờ: 25/02 06:00 Hết  
elect:
1.01 T 139.5 0.83 22.5 0.76 19.00 X 139.5 0.83
44
43
87
44
21
50
71
21
National Committee Association America
Giờ: 25/02 06:00 Hết  
elect:
5.50 T 152.5 0.91 0.91 1.17 X 152.5 0.91 10.5
45
29
74
45
30
50
80
30
National Committee Association America
Giờ: 25/02 06:00 Hết  
elect:
1.17 T 139.5 0.90 13.5 0.83 5.50 X 139.5 0.83
32
41
73
32
38
47
85
38
National Committee Association America
Giờ: 25/02 06:00 Hết  
elect:
1.37 T 138.5 0.86 2.5 0.76 3.20 X 138.5 0.86
35
47
82
35
32
33
65
32
NBA G-League
Giờ: 25/02 06:00 Hết  
elect:
30
26
30
26
112
56
18
23
33
19
93
41
Argentina LLF Women
Giờ: 25/02 06:00 Hết  
elect:
1.56 T 119.5 0.83 3.5 0.83 2.30 X 119.5 0.83
22
15
13
12
62
37
12
23
15
14
64
35
National Committee Association America
Giờ: 25/02 06:15 Hết  
elect:
2.00 T 146.5 0.83 0.80 1.83 X 146.5 0.83 1.5
37
48
85
37
36
54
90
36
National Committee Association America
Giờ: 25/02 06:30 Hết  
elect:
1.67 T 144.5 1.05 6.5 0.86 2.25 X 144.5 0.74
36
43
79
36
36
28
64
36
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
2.10 T 145.5 0.86 1.5 0.95 1.77 X 145.5 0.86
43
48
91
43
39
38
77
39
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
1.30 T 155.5 0.86 7.5 1.10 3.65 X 155.5 0.86
46
47
93
46
38
40
78
38
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
10.50 T 143.5 0.80 0.80 1.06 X 143.5 0.95 13.5
34
22
56
34
30
38
68
30
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
2.65 T 149.5 0.74 0.80 1.50 X 149.5 1.05 7.5
28
48
76
28
41
36
77
41
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
2.00 T 142.5 0.95 2.5 0.90 1.83 X 142.5 0.80
36
39
75
36
27
50
77
27
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
3.50 T 147.5 0.86 0.83 1.32 X 147.5 0.86 7.5
33
43
76
33
35
49
84
35
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
1.33 T 143.5 0.68 6.5 0.80 3.40 X 143.5 1.15
45
41
86
45
25
42
67
25
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
1.14 T 153.5 0.71 9.5 0.86 6.00 X 153.5 1.10
41
33
74
41
43
35
78
43
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
1.42 T 129.5 0.90 5.5 0.90 2.95 X 129.5 0.83
31
35
66
31
28
35
63
28
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
3.05 T 148.5 0.86 0.90 1.40 X 148.5 0.86 5.5
29
29
58
29
23
42
65
23
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
3.40 T 161.5 0.90 1.00 1.33 X 161.5 0.83 9.5
34
42
76
34
45
52
97
45
National Committee Association America
Giờ: 25/02 07:00 Hết  
elect:
1.04 T 144.5 0.86 13.5 0.71 13.50 X 144.5 0.86
29
55
84
29
27
29
56
27
Mexico LMBPF Women
Giờ: 25/02 09:00 Treo  
elect:
Quốc gia
Giờ
Đội ngũ
1
2
3
4
Tổng
HT
1x2
T/X
HDP
Số liệu
25/02 06:30
Southern University Jaguars
37
15
52
37
T 126.5 1.10
1.5 1.05
Grambling
23
29
52
23
X 126.5 0.66
0.68
25/02 07:00
Tec Mty Puebla
18
19
20
19
76
37
T 154.5 0.83
1.5 0.83
Tec Mty Toluca
18
23
22
12
75
41
X 154.5 0.83
0.83
25/02 07:30
Arkansas-Pine Bluff
38
17
55
38
T 138.5 0.86
14.5 0.80
Prairie View
27
13
40
27
X 138.5 0.80
0.86
25/02 08:00
Old Dominion
31
15
46
31
T 135.5 0.83
7.5 1.00
Coastal Carolina
28
13
41
28
X 135.5 0.90
0.76
25/02 08:00
Florida Gulf Coast U
38
16
54
38
T 157.5 0.83
8.5 0.95
Queens Uni of Charlotte
39
7
46
39
X 157.5 0.83
0.74
25/02 08:00
Vermont
25
18
43
25
T 147.5 0.91
8.5 0.91
Bryant University
27
11
38
27
X 147.5 0.91
0.91
25/02 08:00
Harvard
41
11
52
41
T 148.5 1.05
6.5 1.15
Penn
28
19
47
28
X 148.5 0.74
0.68
25/02 08:00
Hofstra
47
17
64
47
T 153.5 0.95
23.5 0.86
Elon
30
11
41
30
X 153.5 0.80
0.86
25/02 08:00
California
30
10
40
30
T 143.5 1.20
0.86
Oregon
34
10
44
34
X 143.5 0.66
4.5 0.86
25/02 08:00
Lamar
24
5
29
24
T 139.5 0.90
0.68
Texas A=&M Corpus Christi
44
6
50
44
X 139.5 0.76
14.5 1.05
25/02 08:00
Mississippi Valley State
14
14
14
T 132.5 1.10
0.86
Texas Southern
21
21
21
X 132.5 0.66
14.5 0.80
25/02 08:00
Mississippi St
31
18
49
31
T 140.5 1.00
10.5 1.00
Louisiana-Lafayette
29
7
36
29
X 140.5 0.76
0.76
25/02 08:00
Leones Alcaldia de Managua
14
14
12
40
28
T 118.5 0.80
0.86
Chinandega
12
16
16
44
28
X 118.5 0.86
2.5 0.80
25/02 08:00
Greensboro colony
29
31
9
69
60
College Park Skyhawks
20
25
17
62
45
25/02 08:00
Cleveland Charge
24
44
14
82
68
Capital City Go-Go
27
26
19
72
53
25/02 08:00
Toritas Women
12
26
10
48
38
T 146.5 0.80
0.80
Mineras Women
19
23
10
52
42
X 146.5 0.86
8.5 0.86
25/02 08:00
Universidad Veracruzana
12
30
2
44
42
T 152.5 0.76
0.83
Tec Mty Hidalgo
18
21
23
62
39
X 152.5 0.90
20.5 0.83
25/02 08:00
Atletico Echague Parana
10
27
17
3
57
37
T 134.5 0.83
6.5 0.71
Deportivo Norte
18
13
16
2
49
31
X 134.5 0.83
1.00
25/02 08:00
Quilmes
18
15
16
49
33
T 138.5 1.00
11.5 0.83
Ciclista
12
16
9
37
28
X 138.5 0.71
0.83
25/02 08:00
Union Florida Women
11
11
9
31
22
T 136.5 1.10
0.71
Ameghino Women
25
24
12
61
49
X 136.5 0.66
25.5 1.00
25/02 08:30
Wyoming
34
34
34
T 163.5 0.74
1.15
Boise State
46
46
46
X 163.5 1.05
12.5 0.68
25/02 08:30
Middle tenn.st
34
34
34
T 152.5 1.00
0.86
Western Kentucky
34
34
34
X 152.5 0.76
3.5 0.86
25/02 08:45
Clemson
18
18
18
T 144.5 0.90
11.5 0.95
Florida State
14
14
14
X 144.5 0.83
0.80
25/02 09:00
Detroit Pistons[E15]
10
10
10
T 229.5 0.90
0.66
Orlando Magic[E8]
9
9
9
X 229.5 0.83
8.5 1.20
25/02 09:00
Idaho State
15
15
15
T 135.5 0.83
1.10
Weber State
13
13
13
X 135.5 0.90
2.5 0.71
25/02 09:00
Northern Colorado
19
19
19
T 167.5 0.86
3.5 0.80
Eastern Washington
13
13
13
X 167.5 0.86
0.95
25/02 09:00
Bradley
9
9
9
T 131.5 1.05
9.5 0.86
Illinois State
12
12
12
X 131.5 0.74
0.86
25/02 09:00
Connecticut Huskies
8
8
8
T 130.5 0.76
12.5 0.86
Villanova
6
6
6
X 130.5 1.00
0.86
25/02 09:00
Montana State
5
5
5
T 122.5 0.86
3.5 1.20
Sacramento State
12
12
12
X 122.5 0.86
0.66
25/02 09:00
UMKC Kangaroos
5
5
5
T 137.5 0.90
1.5 0.86
Nebraska Omaha
7
7
7
X 137.5 0.83
0.86
25/02 09:00
UNLV
5
5
5
T 139.5 1.05
0.86
Colorado State
10
10
10
X 139.5 0.74
2.5 0.86
25/02 09:00
Tulsa
10
10
10
T 141.5 0.86
1.20
Charlotte
15
15
15
X 141.5 0.86
3.5 0.66
25/02 09:00
Tennessee
13
13
13
T 148.5 1.10
12.5 1.00
Texas A_M
11
11
11
X 148.5 0.71
0.76
25/02 09:00
Arizona State
13
13
13
T 135.5 0.86
1.5 0.90
Washington State
6
6
6
X 135.5 0.86
0.83
25/02 09:00
Indiana State
12
12
12
T 150.5 0.83
15.5 1.00
Illinois-Chicago
9
9
9
X 150.5 0.90
0.76
25/02 09:00
Windy City Bulls
10
10
10
Fort Wayne Mad Ants
12
12
12
25/02 09:00
Wisconsin Herd
19
19
19
Rip City Remix
8
8
8
25/02 09:00
Barrio Parque
18
18
18
T 148.5 1.10
9.5 0.80
Atletico Montmartre
11
11
11
X 148.5 0.66
0.86
25/02 09:30
New York Knicks[E4]
T 225 0.91
0.91
Boston Celtics[E1]
X 225 0.91
6 0.91
25/02 09:30
LSU
T 143.5 0.91
0.91
Mississippi State
X 143.5 0.91
4 0.91
25/02 09:30
Seton Hall
T 144 0.91
6 0.91
Butler
X 144 0.91
0.91
25/02 09:30
Texas Legends
Stockton Kings
25/02 10:00
Minnesota Timberwolves[W1]
T 220.5 0.91
7.5 0.91
Brooklyn Nets[E11]
X 220.5 0.91
0.91
25/02 10:00
Cal State Fullerton
T 146 0.91
2 0.91
Cal State Northridge
X 146 0.91
0.91
25/02 10:00
Colorado
T 153 0.91
7.5 0.91
Utah
X 153 0.91
0.91
25/02 10:00
Montana
T 147 0.91
8.5 0.91
Portland State
X 147 0.91
0.91
25/02 10:00
New Mexico State
T 132 0.91
0.91
Louisiana Tech
X 132 0.91
9 0.91
25/02 10:00
UTEP
T 140.5 0.91
2.5 0.91
Sam Houston State
X 140.5 0.91
0.91
25/02 10:00
Apaches de Chihuahua
T 222.5 0.83
11.5 0.87
Indios de Ciudad Juarez
X 222.5 0.83
0.80
25/02 11:00
Cal State Bakersfield
T 134 0.91
0.91
UC Davis
X 134 0.91
3 0.91
25/02 11:00
Fresno State
T 138 0.91
0.91
San Diego State
X 138 0.91
13 0.91
25/02 11:00
Gonzaga
T 156.5 0.91
15.5 0.91
Santa Clara
X 156.5 0.91
0.91
25/02 11:00
Cal Poly
T 134.5 0.91
0.91
UC Riverside
X 134.5 0.91
7.5 0.91
25/02 11:00
ST.Mary's
T 138.5 0.91
24 0.91
San Diego Toreros
X 138.5 0.91
0.91
25/02 11:00
UCLA
T 133.5 0.91
4.5 0.91
Southern California
X 133.5 0.91
0.91
25/02 11:00
San Francisco
T 150.5 0.91
14 0.91
Pepperdine Waves
X 150.5 0.91
0.91
25/02 11:00
Pacific
T 142 0.91
0.91
Loyola Marymount
X 142 0.91
8 0.91
25/02 11:00
Santa Cruz Warriors
Raptors 905
25/02 11:30
New Zealand[21]
Hong Kong China
25/02 12:00
BB Albirex Niigata Rabbits Women's[13]
T 129.5 0.83
0.83
Aranmare Akita Women[10]
X 129.5 0.83
12.5 0.83
25/02 12:00
Toyoda Gosei Scorpions
T 161.5 0.83
0.83
Tryhoop Okayama
X 161.5 0.83
2.5 0.83
25/02 12:00
Yamagata Wyverns[7]
T 169.5 0.80
0.80
Fukushima Fire Bonds[10]
X 169.5 0.87
1.5 0.87
25/02 12:30
Yamanashi Women's[11]
T 138.5 0.83
0.83
Fujitsu Redwave Women's[4]
X 138.5 0.83
23.5 0.83
25/02 13:00
Hawaii
T 150 0.91
3 0.91
long Beach State
X 150 0.91
0.91
25/02 13:00
Busan BNK Sum Women's[6]
T 135.5 0.91
0.91
Woori Bank HANSAE Women's[2]
X 135.5 0.91
6.5 0.91
25/02 13:00
Townsville Fire (W)[1]
T 157.5 0.80
4.5 0.87
Sydney Uni Flames[4]
X 157.5 0.95
0.87
25/02 13:00
Denso Iris Women's[3]
Mitsubishi Electric Dolphins Women's[9]
25/02 13:00
Haneda Vickies Women's[12]
T 139.5 0.83
0.77
JOMO Sunflowers Women's[2]
X 139.5 0.83
18.5 0.91
25/02 13:00
Toyota Antelopes Women's[1]
Toyota Rabbits Women's[6]
25/02 13:00
Japan[26]
T 150.5 0.83
0.80
China[29]
X 150.5 0.83
1.5 0.87
25/02 13:30
Aisin AW Wings Women's[8]
Himeji Egrets women[14]
25/02 14:00
Tokyo United BC
T 155.5 0.83
14.5 0.83
Gifu Swoops
X 155.5 0.83
0.83
25/02 14:00
Altiri Chiba[1]
T 173.5 0.83
15.5 0.83
Kumamoto Volters[4]
X 173.5 0.83
0.83
25/02 14:00
Shizuoka Vertex[9]
T 166.5 0.83
7.5 0.83
Ehime Orange Vikings[12]
X 166.5 0.83
0.83
25/02 14:00
South Korea[51]
Thailand[91]
25/02 15:00
A1 Challenge Women
T 121.5 0.83
0.83
Magic Stormers Women
X 121.5 0.83
3.5 0.83
25/02 15:00
Mongolia[100]
T 148.5 0.91
0.80
Guam Island[76]
X 148.5 0.77
7.5 0.87
25/02 16:00
Earth Friends Tokyo Z
T 151.5 0.83
1.5 0.91
Shonan United BC
X 151.5 0.83
0.77
25/02 16:00
The Hoops BBC Women
T 130.5 0.83
0.83
GS Marie Reine Rwaza Women
X 130.5 0.83
9.5 0.83
25/02 16:00
Turan[6]
T 141.5 0.83
11.5 0.83
ChelSU Kostanay[9]
X 141.5 0.83
0.83
25/02 16:00
Zabiny Brno B Women
T 131.5 0.83
10.5 0.83
USK Prague B Women's
X 131.5 0.83
0.83
25/02 16:30
New Taipei CTBC DEA[2]
Taipei Taishin Mars[6]
25/02 16:30
CSO 2 Voluntari
T 155.5 0.83
0.83
CS Municipal Ploiesti 2
X 155.5 0.83
15.5 0.83
25/02 17:00
IPRC Huye Women
GS Gahini Women
25/02 17:00
SK UP Olomouc Women
T 130.5 0.83
6.5 0.83
Studanka Pardubice Women
X 130.5 0.83
0.83
25/02 17:00
KP Brno B Women
T 131.5 0.83
0.83
Chance Strakonice Women's
X 131.5 0.83
13.5 0.83
25/02 17:30
Aritma Praha Women
T 132.5 0.83
0.83
Sparta Prague Women's
X 132.5 0.83
3.5 0.83
25/02 18:00
Azerbaijan[118]
T 149.5 0.83
0.83
Kosovo[77]
X 149.5 0.83
1.5 0.83
25/02 18:00
Papua New Guinea[79]
Kenya[98]
25/02 18:00
Shymkent[4]
T 146.5 0.83
14.5 0.87
Barsy Atyrau 2[8]
X 146.5 0.83
0.80
25/02 18:00
CSS Bega Timisoara Women[3]
T 126.5 0.83
0.83
Olimpia Bucuresti Women
X 126.5 0.83
11.5 0.83
25/02 18:00
Havirov Women
T 133.5 0.83
10.5 0.83
Sokol Pecky Women
X 133.5 0.83
0.83
25/02 18:00
Sokol Nusle Praha Women
T 130.5 0.83
1.5 0.83
Levhartice Chomutov B Women
X 130.5 0.83
0.83
25/02 18:00
ACS Ralph Brasov
T 141.5 0.83
0.83
CS Universitar Ploiesti
X 141.5 0.83
1.5 0.83
25/02 18:30
TTT Riga Women
Aistes LSMU Women
25/02 19:00
Besiktas JK Woman's[5]
T 163.5 0.83
6.5 0.83
Izmit Belediyespor Women's[4]
X 163.5 0.83
0.83
25/02 19:00
GAS Evnikos Women[10]
T 140.5 0.91
0.83
Carlidia Esperez Women''s[4]
X 140.5 0.77
6.5 0.83
25/02 19:00
Sagrado Corazon
T 158.5 0.83
0.83
PMD Aljaraque
X 158.5 0.83
2.5 0.83
25/02 19:00
Ndejje Angels
T 133.5 0.83
0.83
KCCA Men
X 133.5 0.83
5.5 0.83
25/02 19:00
Emlak Konut Gelisim Women
T 135.5 0.83
1.5 0.83
Burhaniye Belediye Women
X 135.5 0.83
0.83
25/02 19:00
Club Jairis Women[9]
T 127.5 0.83
0.83
Argon Uni Girona Women[22]
X 127.5 0.83
5.5 0.83
25/02 19:00
Sant Josep Women
T 124.5 0.91
6.5 0.83
Melilla La Salle Women
X 124.5 0.77
0.83
25/02 19:00
Clube dos Galitos Women[8]
T 127.5 0.83
0.77
Nataco womens[10]
X 127.5 0.83
1.5 0.91
25/02 19:15
Zaragoza Women's[2]
T 132.5 0.80
0.83
Halcon Avenida Woman's[3]
X 132.5 0.87
1.5 0.83
25/02 19:30
Jiang Su Yonglian Women's[3]
HeNan YiChuan Women's[18]
25/02 19:30
GuangDong Marcopolo Women's[4]
T 147.5 0.91
18.5 0.91
Xinjiang Wojiang Women's[8]
X 147.5 0.77
0.77
25/02 19:30
Heilongjiang DaQing Women's[16]
T 142.5 0.83
4.5 0.83
Shanxi TianZe Woman's[15]
X 142.5 0.83
0.83
25/02 19:30
hebei Women's[11]
T 142.5 0.83
9.5 0.83
Wuhan Shengfan Women's[14]
X 142.5 0.83
0.83
25/02 19:30
Leganes Women''s
T 126.5 0.77
1.5 0.83
CD Zamarat Woman's
X 126.5 0.91
0.83
25/02 19:30
Philippines[38]
T 162.5 0.83
23.5 0.83
China taibei[78]
X 162.5 0.83
0.83
25/02 20:00
Eleftheria Moschatou Women[5]
T 135.5 0.83
4.5 0.83
Proteas Voulas W[7]
X 135.5 0.83
0.83
25/02 20:00
Sony Athinaikos Woman[14]
T 141.5 0.83
0.83
PAOK Woman's[8]
X 141.5 0.83
13.5 0.83
25/02 20:00
Lefkadas Women's[6]
Iraklis Women[3]
25/02 20:00
Huragan Wolomin Women
T 141.5 0.83
0.83
Politechnika Gdanska Women
X 141.5 0.83
9.5 0.83
25/02 20:00
BC Nokia Women
T 136.5 0.83
9.5 0.83
Pyrinto Akatemia Women
X 136.5 0.83
0.83